Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

Słowa są czynu testamentem

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

ZARYS HISTORII SZKOY

W okresie midzywojennym w Dzierzgoniu poza ksztaceniem podstawowym funkcjonowaa rwnie szkoa gospodarcza ? Wirtschaftschule?, w ktrej nauka trwaa tylko rok i absolwenci nie otrzymywali adnego tytuu. Projekt zorganizowania szkoy ponadpodstawowej pojawi si rwnie po zakoczeniu II wojny wiatowej. W odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby odradzajcej si spoecznoci lokalnej rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 12 sierpnia 1946 roku powoano Pastwowe Koedukacyjne Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego. Kierownikiem tej placwki zosta Feliks Pawowski, a jej siedzib budynek przy ulicy Krzywej, gdzie dzisiaj mieci si szkoa podstawowa. Losy uczniw tej pierwszej klasy gimnazjalnej, liczcej 45 osb stanowi przykad skomplikowanej rzeczywistoci powojennej. W jednej klasie znajdowao si kilka rocznikw. W cigu roku szkolnego nastpoway przesunicia uczniw nawet do szkoy powszechnej (podstawowej). Jednoczenie w szkole powszechnej modzie zaliczaa w cigu jednego roku nawet cztery klasy. Analiza dziennikw dostarcza informacje o przedmiotach, treciach nauczania i nauczycielach. Mamy, wic religi, jzyk polski, histori, jzyk angielski, jzyk aciski, matematyk, geografi, chemi, botanik, fizyk, wiczenia fizyczne i zajcia praktyczne. Treci ? bardzo zblione do dzisiejszych. Natomiast kadra nauczycieli uboga w liczb: Feliks Pawowski, uczcy: matematyki, fizyki, zaj praktycznych, Stanisawa Kozieowa ? jzyka polskiego, historii, geografii, Anna Trawicka ? jzyka angielskiego, Anastazy Sass ? chemii, botaniki, wicze fizycznych i ks. Rafa Godziski, proboszcz parafii dzierzgoskiej ? religii i jzyka aciskiego. W klasie drugiej kadziono nacisk na edukacj zawodow, std takie przedmioty, jak: ogrodnictwo, maszynoznawstwo, uprawa rolin, hodowla zwierzt, pszczelarstwo. Nauczycielem wikszoci tych przedmiotw by Ignacy Zieliski. W 1947 roku szkoa otrzymaa nalece do miasta gospodarstwo Judyty liczce 93 ha oglnej powierzchni. Uczniowie w tym gospodarstwie odbywali praktyczne zajcia, ktre uzupeniay ich wiedz teoretyczn.

We wrzeniu 1948 roku powoano Pastwowe Liceum Rolnicze I stopnia, ktrego kierownikiem zosta Hubert Pawowski. Przez rok obok siebie funkcjonoway gimnazjum i liceum. W roku szkolnym 1948/1949 poprzez skierowanie uczniw z gimnazjum do liceum uczyo si odpowiednio: w klasie I ? 30 osb, klasie II ? 21, III ? 15 (dawna I klasa gimnazjum). Nastpuje rwnie wyrana zmiana profilu nauczania i jego treci. Tak jak w caej Polsce, rwnie tu na prowincji rozpoczyna si proces indoktrynacji w duchu socjalizmu i braterskiej przyjani z ZSRR. Wprowadzony zosta przedmiot nauka o Polsce i wiecie wspczesnym, gdzie wrd tematw znajdujemy m.in. : leninowsk teori dyktatury proletariatu, walk klasow, budow zrbw wadzy ludowej, krytyk imperializmu amerykaskiego czy te krytyk kapitalizmu. Modzie szkoy uczestniczya w zebraniach nowej wadzy, wieczornicach i apelach okolicznociowych z okazji budowania ludowego wizerunki Polski. Zmiana nazwy szkoy nie rozwizaa problemu naboru. Liczca w najlepszym okresie okoo 60 uczniw szkoa nie rozwijaa si pomylnie, std decyzja o jej likwidacji na pocztku 1950 roku. W jej miejsce organizowano kursy i szkoy niszej rangi oglnie o profilu rolniczym, ale o rnorodnych kierunkach. Zmieniono rwnie baz lokalow ? miejscem, gdzie odbyway si te kursy sta si budynek przy ulicy Traugutta.

12 stycznia 1950 roku powoano Szko Rolnicz Praktykw Specjalistw Hodowli Byda pod kierownictwem Huberta Pawowskiego, Bronisawa Aszyka i Jana Zalewskiego. Zmiany na stanowisku kierowniczym odbyway si w kilkumiesicznych odstpach czasowych. Opiekunami poszczeglnych grup byli m.in. Wadysaw Tarapaty i Feliks Pryczkowski; 22 marca 1951 roku ? Wojewdzki Orodek Szkolenia Traktorzystw, ktrym kierowa Czesaw Olejnik, a od 26 padziernika EdmundJaboski;

1 wrzenia 1952 roku powsta Wojewdzki Orodek Szkolenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa, funkcjonujcy do 31 sierpnia 1957 roku. Pocztkowo kierownikiem szkoy by Edmund Jaboski, a od 1wrzenia 1955) Ireneusz Redziski. W tym okresie kadra orodka liczya ok. 15 nauczycieli i instruktorw. Wrd nich naley wymieni chociaby Witolda Zakrzewskiego, Wodzimierza ytkowskiego, Kazimierza Tyszko, Feliksa Pryczkowskiego, Kazimierza Turowskiego, Jzefa Prcikowskiego, Jana Milczarka, Henryka Zieliskiego, Feliksa Babieczko, Bolesawa Rybickiego, Franciszka Podjarskiego, Monik Pryczkowsk, Stefana Czebieniaka. Kursy przebiegay w dwch cyklach: od padziernika do marca i od kwietnia do wrzenia i koczyy si egzaminami zawodowymi.

W 1957 roku po likwidacji Orodka Doskonalenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa utworzono 1 wrzenia Roczn Szko Rolnicz. Jej pierwszym kierownikiem zosta Franciszek Podjarski ( od 01.09. 1961 r. ? Bolesaw Rybicki).

W okresie od wrzenia 1957 roku do stycznia 1958 szkoa znajdowaa si w stadium organizacyjnym. W tym czasie dokonywano przerbek i remontu gmachu szkolnego przy ulicy Traugutta (wwczas 7, dzi 13). Po raz kolejny pojawi si problem z rekrutacj do szkoy. Prb rozwizania tego problemu podja kadra pedagogiczna, penetrujc okolice w poszukiwaniu modziey do szkoy. Efekt by jednak mizerny ? tylko 20 uczniw w pierwszej klasie. Lekcje rozpoczto 16 stycznia 1958 roku. Poszczeglne dziay edukacji podzielono nastpujco:

Franciszek Podjarski ? ogrodnictwo, Bolesaw Rybicki ? rolnictwo, Feliks Pryczkowski ? rzemioso, Jan Sondej ? hodowla, przedmioty oglnoksztacce i internat ? Monika Pryczkowska. Oprcz personelu pedagogicznego zatrudniono ksigow ? sekretarza, palacza ? dozorc, kuchark i sprztaczk. Szkoa aktywnie uczestniczya w yciu rodowiska lokalnego m.in. w obchodach wit narodowych, rocznicy wybuchu rewolucji padziernikowej. W jej murach organizowane byy wieczory poetyckie ? dominoway jednak dziea radzieckie, hymny pochwalne na cze Lenina, poezja rewolucyjna. W roku szkolnym 1960/ 1961 powoano obok Rocznej Szkoy Rolniczej, Dwuzimow Szko Rolniczo ? Gospodarcz dla dziewczt, w ktrej zajcia odbyway si od wrzenia do marca w cyklu dwuletnim i koczyy si egzaminami pisemnymi z: jzyka polskiego, rachunkw i przedmiotw zawodowych. Obie szkoy borykay si z problemem rekrutacji. Zdeterminowane kierownictwo i kadra pedagogiczna ogaszay nabr do szk nawet w prasie ? ? Zielony Sztandar? , ?Dziennik Batycki? (1961 r.). Pomimo takich dziaa w 1962 roku zlikwidowano obie szkoy w ich miejsce powoujc 1 lutego Roczn Szko Uprawy Rolin, ktrej dyrektorem zosta Bolesaw Rybicki. W murach szkoy zaczto rwnie organizowa kursy - m.in. traktorzystw, mistrzw upraw rolnych, robotnikw kwalifikowanych. Co ciekawe niektrzy suchacze Rocznej Szkoy Upraw Rolnych nie posiadali wiadectw ukoczenia 7 klas szkoy podstawowej. Postanowiono, wic temu zaradzi i w porozumieniu z Wydziaem Owiaty w Sztumie zorganizowano kurs przygotowujcy do egzaminw eksternistycznych w zakresie edukacji na poziomie podstawowym. W praktyce wic obok zaj w szkole redniej, chodzili do szkoy podstawowej. Uczniowie szkoy naturalnie wspomagali okoliczne PGR w pracach polowych w okresach wymagajcych szczeglnego wysiku np. w czasie niw, cho nie obyo si bez konfliktw na linii szkoa ? PGR, kiedy w okresie zimowym nie puszczono do szkoy kilku jej suchaczy. 1 stycznia 1964 roku dochodzi do kolejnego przeksztacenia szkoy ? powstaa Dwuzimowa Szkoa Uprawy Rolin.

Jej ywot dobiega jednak koca z dniem 31 sierpnia 1966 roku. Od 1 wrzenia tego roku powoano Zasadnicz Szko Rolnicz z dyrektorem Bolesawem Rybickim ( od 01.09. 1972 r. ? Jan Czubek). Wielkim sukcesem szkoy byo zajcie II miejsca w Polsce w wynikach produkcji rolinnej przez gospodarstwo pomocnicze Judyty. W zwizku z tym w 1966 roku szkoa gocia przedstawicieli wczesnych wadz centralnych, a nauczycieli nagrodzono wysokimi premiami pieninymi. wczesn kadr pedagogiczn stanowili: Bolesaw Rybicki (dyrektor, nauczyciel botaniki, zoologii), Pawe Bielicki (jzyk polski), Monika Pryczkowska (fizyka, chemia, matematyka), zajcia praktyczne (Feliks Pryczkowski, Jan Sondej), Katarzyna Swoboda (wychowanie fizyczne), Danuta Karanowicz (jzyk rosyjski), Marian Karanowicz (historia, wychowanie obywatelskie). Przy szkole funkcjonowa internat z ktrego zim korzystao nawet 48 uczniw. Szkoa bya dwuletnia, wic orientacyjna liczba uczniw bya w granicach 60 osb. Podobnie jak i wczeniej kwito ycie w murach szkoy. Organizowano konkursy, apele okolicznociowe, wystawy, wycieczki, wieczorne potacwki.

Uczestniczono w konkursach na szczeblu powiatowym (np. konkurs piosenki radzieckiej), wojewdzkim (konkurs wiedzy rolniczej). Aktywnie dziaa Zwizek Socjalistycznej Modziey Wiejskiej, skupiajcy niemal wszystkich uczniw szkoy. W 1974 roku zawiso widmo przeniesienia szkoy do nowo wybudowanych obiektw Technikum Rolniczego w Barlewiczkach. Interesujc wydaje si by kwestia powstania tego technikum. Ot na pocztku lat 70 ? tych Miejska Rada Narodowa w Dzierzgoniu na czele z przewodniczcym Bernardem Kosem i jego spoecznym zastpc Mieczysawem Korczowskim zainicjowaa projekt powstania w miecie Technikum Rolniczego. Z tym projektem zwrcono si do wadz powiatowych w Sztumie. Wadze powiatowe nie przychyliy si do tej inicjatywy, stwierdzajc, e takie przedsiwzicie musi mie zabezpieczenie w postaci wasnego, podkrelono duego, gospodarstwa pomocniczego. Czyby Judyty ze swoimi przeszo 100 ha ziemi nie wystarczay? By moe, cho tego samego roku wadze w Sztumie rozpoczy realizacj tego projektu w Barlewiczkach, ktre pocztkowo borykay si z brakiem miejsc do odbywania praktyki, podpisujc umowy czasowe z okolicznymi Pastwowymi Gospodarstwami Rolnymi. Z drugiej jednak strony wiemy rwnie, e urzeczywistnienie tego przedsiwzicia zostao zaprzepaszczone za spraw biernoci wczesnych wadz w przekwalifikowywaniu gruntw pod budow szkoy przy ulicy Traugutta. Kolejny krokiem w kierunku likwidacji szkoy byo przekazanie gospodarstwa Judyty Zakadowi Rolnemu w Nowinach. W 1975 roku wadze nowo powstaego wojewdztwa elblskiego postanowiy utrzyma placwk w Dzierzgoniu.

1 wrzenia 1976 roku dyrektorem Zasadniczej Szkoy Rolniczej zosta Wiesaw Piwowarski. Wrd grona pedagogicznego w poowie lat siedemdziesitych rwnie nastpuj zmiany. Kadra liczya 8 nauczycieli, obok wymienionego ju dyrektora s to: Stanisawa Tuchuka

(matematyka, fizyka, chemia), Agnieszka Piskor (jzyk polski, jzyk rosyjski), Maria Pawliszcze (przedmioty zawodowe), Katarzyna Skotnicka (kierownik internatu), Krzysztof Lipski (przedmioty zawodowe), Roman Burda (przedmioty zawodowe), Zdzisaw Kraszewski (biologia, przedmioty zawodowe). 1 wrzenia 1977 roku po odejciu Wiesawa Piwowarskiego do szkoy w Barlewiczkach obowizki dyrektora przej Krzysztof Lipski. Pierwsz swoj Rad Pedagogiczn zacz od przypomnienia zebranej kadrze o przypadajcej na ten rok 60 rocznicy rewolucji padziernikowej. Nastpnie poinformowa o stworzeniu na bazie aktualnej szkoy rwnie Wieczorowego Technikum Rolniczego i Zasadniczej Szkoy Rolniczej Specjalnej. Na rok szkolny 1979/1980 projekt organizacyjny przygotowany pod kierunkiem dyrektor Stanisawy Tuchuki przewidywa: otwarcie klasy specjalnej o profilu hodowcy zwierzt , klasy Liceum Zawodowego o profilu oglnorolnym (powstao wic Liceum Rolnicze), klasy Zasadniczej Szkoy Rolniczej, klasy Wieczorowego Technikum Rolniczego, poza tym istniay ju 2 klasy wspomnianego technikum (II i III), II klasa ZSR i II klasa szkoy specjalnej. W sumie szkoa posiadaa z dniem 1 wrzenia 1979 roku 96 uczniw, cho nie udao si utworzy I klasy WTR. 26 sierpnia 1980 roku szko opucia Stanisawa Tuchuka, a funkcj dyrektora obja Anna Skibniewska.

Wrd grona pedagogicznego znaleli si nowi nauczyciele: Gabriela Skrkiewicz (chemia, produkcja zwierzca, biologia), Danuta Bieliska (jzyk polski), Stanisawa Butkiewicz (matematyka, fizyka), Magorzata Wincawska (przedmioty zawodowe), Krystyna Kawecka (wychowawca internatu), jak rwnie dochodzcy - Boena Kaniecka (jzyk rosyjski), Bogumia Potorska (historia, pnos) i Marian Formella (przedmioty zawodowe). ycie szkoy pyno swoim rytmem, aktywnie dziaao koo ZSMP, LOP, PCK, Rada Modzieowa. Uczestniczono w wanych wydarzeniach gminy ? doynki, obchodzono: rocznic narodzin Ludowego Wojska Polskiego, wybuchu rewolucji padziernikowej, Dzie Kobiet, wito Pracy. Jednoczenie w szkole odbijay si echa politycznych wydarze w Polsce ? rozprawiano nad postulatami NSZZ ?Solidarno?, apelowano o zaostrzenie dyscypliny, ale i o serdeczn atmosfer, przyjazny stosunek do uczniw, aby uchroni ich od negatywnych skutkw wprowadzonego stanu wojennego. Nowo przyjtym nauczycielem by Henryk Kluska (przedmioty zawodowe), cho w protokole z sierpnia 1982 roku figuruje jako Grzegorz Kluska. W rok szkolny 1983/1984 szkoa wkroczya jako Zesp Szk Rolniczych, na ktr skaday si: Zasadnicza Szkoa Rolnicza, Liceum Zawodowe i Wieczorowe Technikum Rolnicze.

Zgodnie z wytycznymi wczesnego Ministerstwa Owiaty i Wychowania zwikszono liczb godzin wychowania fizycznego (przyjto nauczyciela w-f Andrzeja Kargulaka). W latach 1980 ? 1992 ( 1 wrzenia) dyrektorem szkoy bya Anna Skibniewska. Kadra nauczycielska w tym okresie powikszya si o Marka Ciecior (1984), Magorzat Formell (1987), Grzegorza Guzmana (1990 ? absolwent szkoy ? Liceum Zawodowego), Jarosawa Drwig i Marzen Drwig (oboje rok 1991). W 1985 roku zamknito Liceum Zawodowe, w to miejsce wprowadzono klasy wielozawodowe. Swoj dziaalno rozpoczo koo polonistyczne pod opiek Danuty Bieliskiej, ktre w roku szkolnym 1987/1988 zaczo wydawa gazetk ?Rzep?. W tym samym roku powoano szkolny LZS (opiekun Henryk Kluska), ktry z powodzeniem rywalizowa w konkurencjach sportowych z innymi szkoami rolniczymi, nawet na szczeblu centralnym ( srebrny medal mistrzostw Polski w lekkiej atletyce Roberta Jurewicza; udzia w tych zawodach Krzysztofa Nowosielskiego). W finale krajowym uczestniczyy tenisistki stoowe, ktre na co dzie bray udzia w rozgrywkach klasy B (reprezentacja szkoy). W tym okresie funkcjonowao rwnie koo ekonomiczne (opiekun Zdzisaw Kraszewski) i koo ekologiczne (opiekun Jarosaw Drwiga). W roku szkolnym 1991/1992 szkoa liczya 270 uczniw ? trzy oddziay ZSR, dwa ? WGD, dwie klasy wielozawodowe i trzy klasy WTR. Kadra pedagogiczna liczya 16 osb ? nowymi nauczycielami szkoy byli: Ewa Niechcia i Krzysztof Mamczarz (oboje wychowanie fizyczne).

Pojawiy si problemy lokalowe w szkole, ktre prbowano rozwiza poprzez likwidacj internatu, przeniesienie czci zaj do gabinetw lekcyjnych Szkoy Podstawowej nr 1, czy te odrestaurowanego Dzierzgoskiego Orodka Kultury. Kryzys jaki przeyway w Polsce PGR odbijay si na kwestii praktyk szkolnych. Poszukiwanie nowych miejsc do odbycia praktyk spdzay sen z oczu kierownikowi ksztacenia praktycznego Gabrieli Skrkiewicz. Obok tego szkoa przechodzia ewolucj programw i treci nauczania zgodnie z nowym duchem demokratyzacji i powszechnego pluralizmu. Od roku 1992 w wyniku konkursu dyrektorem szkoy zostaje Zdzisaw Kraszewski. Liczba uczniw stale wykazywaa tendencje wzrostowe, jednoczenie coraz czciej postulowano modyfikacj szkoy w kierunku oglnoksztaccym. Model szkoy rolniczej wobec potrzeb lokalnego rynku pracy stawa si anachronizmem. W zwizku z tym podjto decyzj o rozpoczciu stara w sprawie utworzenia Liceum Oglnoksztaccego, a take odrzucenie rolniczego profilu szkoy ? tworzc klasy zawodowe (rzemielnicze).

15 lutego 1996 roku wpyno do Urzdu Miasta i Gminy pismo, w ktrym Kurator Owiaty w Elblgu wyrazi zgod na utworzenie w Dzierzgoniu Liceum Oglnoksztaccego. Od 1 wrzenia 1996 roku Zesp Szk w Dzierzgoniu tworzyy: Liceum Oglnoksztacce (1 klasa liczca 36 uczniw ? wychowawca Danuta Bieliska), Szkoa Zasadnicza, Zasadnicza Szkoa Rolnicza, Wieczorowe Technikum i rednie Studium Zawodowe. Jednoczenie wicedyrektorem zosta Henryk Kluska. W drugim roku stworzono ju dwa oddziay Liceum Oglnoksztaccego (60 uczniw). Szkoa zacza stawia coraz to wiksze wymagania, w szeregach kadry pedagogicznej pojawili si nowi nauczyciele: Tadeusz Zmysowski (historia), Elbieta Kraszewska (jzyk rosyjski), Anna Lip (jzyk angielski), Leszek Wasilewicz (fizyka), Magdalena Kowalczyk (matematyka), Zbigniew Krauze (geografia), Sawomir Erber (historia).Wraz z przybywajcymi licealistami szkoa zacza remontowa i dobudowywa nowe pomieszczenia. Za spraw Kuratorium w Elblgu i wpywom na Komitet Rodzicielski zaistniay dwa nowe gabinety, co zwikszyo liczb sal lekcyjnych do 11. Liczba uczniw uczcych si w 14 oddziaach (11 dziennych i 3 wieczorowych) wynosia 480.

Rok 1997 przynis ostatni egzamin maturalny w Wieczorowym Technikum i wybr nowego ? starego dyrektora Zdzisawa Kraszewskiego. Co raz czciej wyranym problemem szkoy bya baza lokalowa. Doranym rodkiem zaspakajajcym potrzeby lokalowe szkoy miaa by dzierawa budynku przy ulicy Zawadzkiego po byym ? Plastiku?, czy te adaptacja byych pomieszcze gospodarczych przy szkole na ulicy Traugutta. Stawao si jasne, e naley wrci do koncepcji budowy nowego budynku szkoy. W tym kierunku poszy dziaania dyrekcji. Na przeomie 1997 i 1998 roku powstao Stowarzyszenie Przyjaci Zespou Szk, ktrego gwnym celem miao by gromadzenie funduszy na budow i wyposaenie nowej szkoy. Nawizano kontakt z Fundacj Wsppracy Polsko ? Niemieckiej, szukano pienidzy poruszajc t kwesti w biurach poselskich i orodkach wadz lokalnych. 3 kwietnia 1998 roku w ?Dzienniku Batyckim? ogoszono budow nowej szkoy w Dzierzgoniu. Niestety mimo takich proklamacji projekt nie zosta zrealizowany, a liczba uczniw wci wzrastaa sigajc w 1999 roku 680. Kadra pedagogiczna powikszya si o kolejne osoby: w 1998 roku - Ann Kopeck (jzyk polski), Iwon Kozowsk (w-f), a rok pniej Magorzat Kraft (jzyk polski), Romuald Zagrsk (matematyka), Mariusza Wojtkowiaka (w-f, po ), Joann Otk (jzyk niemiecki). Zwikszenie iloci oddziaw klas licealnych spowodowao zdynamizowanie ycia szkolnego na wszystkich paszczyznach, nie tylko dydaktyczno ? wychowawczych.

Rytm szkoy wyznaczay apele okolicznociowe (rocznice: odzyskania niepodlegoci, uchwalenia Konstytucji 3 Maja) , konkursy (ortograficzne, plastyczne, wiedzy ekologicznej), olimpiady przedmiotowe, udzia w programach oglnopolskich np. ?Modzie ? Gmina ? rodowisko?, szkolne koa zainteresowa ? ekologiczne, astronomiczne, biblioteczne, historyczne, zesp cheerliderek, klub sportowy? Oglniak? . Dziki aktywnoci dyrekcji i nauczycieli wyposaono pracownie przedmiotowe w niezbdne rodki dydaktyczne, a sal gimnastyczn w sprzt sportowy, m.in. stoy do tenisa. 4 marca 1999 roku przy wsppracy z Urzdem Miejskim w Dzierzgoniu zorganizowano w szkole seminarium naukowe z okazji 750 rocznicy traktatu dzierzgoskiego. Mury Zespou Szk w Dzierzgoniu gociy m.in. nuncjusza papieskiego arcybiskupa Jzefa Kowalczyka, profesorw uniwersyteckich Torunia, Gdaska, Olsztyna, w tym autora monografii o naszym miecie ksidza Alojzego Szorca oraz przedstawicieli wadz centralnych i lokalnych. W roku 2000 szkoa zorganizowaa oglnopolskie seminarium na temat ? Wyrwnywania szans edukacyjnych modziey z terenw wiejskich?. Rok pniej gocilimy finalistw Centralnej Oglnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 15 maja 2002 roku z inicjatywy szkoy odbyo si kolejne seminarium na temat: ? Dolne Powile ? Dzierzgo w okresie midzywojennym?.

Efektem tej sesji naukowej byo wydanie przez szko broszury, obejmujcej materiay popularno ? naukowe na w/w temat. W samej szkole nastpoway zmiany strukturalne. W roku 1999 otworzono Liceum Handlowe, a 2 lata pniej Liceum Profilowane. W nowe milenium wchodzilimy, wic, jako Zesp Szk, na ktry skaday si: Liceum Oglnoksztacce, Liceum Handlowe, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoa Zawodowa i Liceum dla Pracujcych. W sumie 750 uczniw i przeszo 30 nauczycieli wcznie z dochodzcymi. Organizowane Dni Otwarte Zespou Szk nie pozostawiay adnych wtpliwoci, e stanowi ona integraln cz rodowiska lokalnego i naley zaktywizowa dziaania na rzecz budowy nowego budynku szkolnego. I takie dziaania podejmowano, bez efektw. 2 marca 2002 roku po raz kolejny ogoszono budow szkoy, by rok pniej oficjalnie ogosi, e realizacja tego projektu nastpi w pniejszym terminie.

Od 1 wrzenia 2002 roku nowym dyrektorem Zespou Szk zostaa Danuta Haber. Ogem w 23 oddziaach Liceum Oglnoksztaccego, Liceum Profilowanego, Technikum, Zasadniczej Szkoy Zawodowej i Liceum dla Dorosych znajdowao si 626 uczniw i suchaczy. Grono pedagogiczne liczyo 38 nauczycieli (wrd nich nowozatrudnieni Irena Makowska, Anna Piekart, Wioletta uchowska, Magorzata Konarska, Agnieszka Lipiska), obsuga szkoy - 13 osb. Od wrzenia 2002 roku szkoa przechodzi swoist metamorfoz w duchu reformy edukacji. Wdroono szereg programw, wspierajcych wszechstronny rozwj uczniw. Zaktywizowano nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, uporzdkowano prace kadry pedagogicznej, wprowadzajc m.in. komisje problemowe. W kierunku podniesienia standardu nauczania wzbogacono i urozmaicono szkoln baz pomocy szkolnych (zakup tablicy interaktywnej, notebookw, odtwarzaczy dvd, telewizorw, rzutnikw multimedialnych, nowych komputerw, otwarcie siowni szkolnej). Stworzono bibliotek multimedialn, umoliwiajc swobodny dostp do Internetu uczniom i nauczycielom. Zadbano o estetyk szkoy, dokonujc sukcesywnych remontw (m.in. internatu), wyposaajc gabinety lekcyjne w nowe stoliki, szafy, biurka, krzesa i tablice. Ta aktywno dyrekcji i jej nauczycieli zostaa wynagrodzona tytuem ? Szkoa z klas? (2004 r.) i uhonorowaniem Zespou Szk w Dzierzgoniu, jako jedynej placwki ponadgimnazjalnej w powiecie sztumskim, Pomorskimi Certyfikatami Jakoci Edukacji (2006 r.)" Nadal jednak priorytetem w dziaaniu naszej dyrekcji pozostaa budowa nowej szkoy.

W roku szkolnym 2005/2006 do naszego grona pedagogicznego doczyli nowi nauczyciele: p. Marta Czapliska, p. Marzena Piepirka i ks. Rafa Mazurowski. By to rok sukcesw sportowych, poniewa nasza druyna wzia udzia w Powiatowej Licealiadzie Piki Siatkowej, zdobywajc I miejsce oraz IV miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewdzkim.

26 kwietnia 2006 roku marszaek wojewdztwa pomorskiego Jan Kozowski podpisa umow przekazania przez samorzd wojewdztwa 2,5 miliona zotych na budow nowego budynku szkoy przy ulicy Zawadzkiego. Pomoc ze strony samorzdu oznaczaa, e szkoa powstanie. Otwarcie szkoy zaplanowano na 1 wrzenia 2007 roku. W maju nastpio symboliczne wbicie 7 opat pod budow nowego budynku szkoy. Od tej pory prace budowlane zaczy nabiera tempa, budowa przebiegaa zgodnie z zaoonymi planami. Wszyscy trzymali kciuki by przedsiwzicie zakoczyo si sukcesem.

W tyme roku mino 60 lat od zaoenia szkoy redniej w naszym miecie. Dnia 24 czerwca 2006 roku odby si pierwszy w historii szkoy Zjazd Absolwentw zakoczony balem, a szkoa zyskaa patrona- Cypriana Kamila Norwida. Wrd zaproszonych znalazo si wielu znamienitych goci z kuratorium owiaty i samorzdu lokalnego. Starosta Powiatu Sztumskiego p. Zbigniew Zwolenkiewicz wrczy pani dyrektor Danucie Haber symboliczny czek na kwot 5 tys. zotych. Pienidze przeznaczono na pomoce dydaktyczne do nowej szkoy. Podczas uroczystoci odsonito tablic pamitkow powicon patronowi szkoy, ktr wykona p. Kazimierz Biaek- regionalny artysta medalier.

Od roku szkolnego 2006/2007 Zesp Szk w Dzierzgoniu zacz obchodzi urodziny swego patrona - Cypriana Kamila Norwida, ktre przypadaj dnia 24 wrzenia. Wrd nowych nauczycieli szkoy znaleli si: p. Ewa astowska, p. Monika Pawlik oraz p. Damian Nydza. Szkoa liczya 21 oddziaw, w ktrych skad wchodzio Liceum Oglnoksztacce, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoa Zawodowa i Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce.

W tym roku miao miejsce wiele ciekawych imprez i konkursw m.in. wiatowy Dzie Pluszowego Misia i Dzie bez Futra. Nad konkursem i przebiegiem spotkania z pracownikiem Parku Krajobrazowego w Jerzwadzie p. Tadeuszem Markosem czuwaa p. Ewa astowska -nauczyciel bibliotekarz. W ramach programu ?Rwna szanse? nasza szkoa wzia udzia w projekcie ?Klub Modego Dziennikarza?. Program zosta napisany przez p. Magorzat Kraft i p. Magorzat Konarsk.

Dnia 3 kwietnia 2007 roku p. Henryk Kluska - wieloletni wicedyrektor szkoy odszed na zasuon emerytur. Otrzyma nagrod od wicestarosty p. Zygmunta Smoliskiego za prac na rzecz szkoy, a od nauczycieli i uczniw podzikowania i kwiaty. Stanowisko wicedyrektora obj p. Jarosaw Drwiga.

Nowy rok szkolny 2007/2008 w historii Zespou Szk im. Cypriana Kamila Norwida by szczeglnie wany. Po 11 latach wyczekiwania, nadziei i obaw zbudowano i oddano do uytku nowy budynek szkoy przy ulicy Gen. A. Zawadzkiego 15.

Ju w nowej szkole 3 wrzenia odbya si Wojewdzka Inauguracja Roku Szkolnego. Sw obecnoci zaszczycili nas: Jego Ekscelencja Ksidz Biskup Jan Styrna, Marszaek Wojewdztwa Pomorskiego p. Jan Kozowski, Wojewoda Pomorski p. Piotr Karczewski, Marszaek Senatu p. Bogdan Borusewicz, Starosta Powiatu Sztumskiego p. Piotr Stec, Burmistrz Dzierzgonia p. Kazimierz Szewczun, Starszy Wizytator MENiS p. Agnieszka Zieliska.

Wojewdzka Inauguracja miaa nastpujcy przebieg: msza wita w Kociele Parafialnym, uroczysty przemarsz ulicami miasta do nowej szkoy, powicenie szkoy, symboliczne otwarcie placwki poprzez przecicie wstgi, cz artystyczna powicona patronowi szkoy, przemowy zaproszonych goci.

Od tego roku dyrektorem Zespou Szk jest p. Jarosaw Drwiga, wicedyrektorem p. Magorzata Kraft. Do grona nauczycielskiego doczyli: p. Ewa Nazarewicz, p. Agnieszka Hrynowiecka, p. Tadeusz Winiewski, p. Piotr Podlewski. W cigu roku szkolnego nastpia zmiana na stanowisku gwnej ksigowej i sekretarza szkoy. Poegnalimy pani Wand Bialik i p. Krystyn Gajos, a przywitalimy pani Elbiet Paurowsk i p. Sylwi Makowsk.

W skad szkoy nadal wchodz: Liceum Oglnoksztacce i Profilowane, Technikum, Szkoy Zawodowe, Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych. Szkoa liczy 19 oddziaw.

Dziki wsparciu Towarzystwa Przyjaci Zespou Szk w Dzierzgoniu nasza placwka pozyskaa znaczn kwot na nowoczesne wyposaenie pracowni jzykowej czy wzbogacenie ksigozbioru biblioteki.

Zakupiono tablic interaktywn, notebooki, odtwarzacze dvd, telewizory, rzutnik multimedialny, stworzono nowoczesne stanowiska komputerowe w Szkolnym Centrum Informacji. Nauczyciele i uczniowie mogli wreszcie zacz pracowa w piknych, bogato wyposaonych salach lekcyjnych.

W tym roku szkoa przystpia do II edycji Oglnopolskiego Programu Spoecznego ?Szkoa bez przemocy?.

Nasi uczniowie jak co roku odnosili sukcesy w rnych konkursach. W grudniu uczennica klasy III T Agata Wojnowska zaja I miejsce w Oglnopolskim Konkursie Fotograficznym ?Bliej Norwida 2007?.

W lutym zostaa przeniesiona do nowej szkoy biblioteka szkolna, ktra w budynku przy ulicy Traugutta istniaa ponad 30 lat. Biblioteka rni si od swej poprzedniczki metraem i nowoczesnym wyposaeniem.

Dnia 2 kwietnia w wyniku tragicznego wypadku zmara Ewa astowska - nauczyciel bibliotekarz naszej szkoy. Pracowaa w Zespole Szk prawie dwa lata. W pogrzebie, ktry odby si 8 kwietnia w rodzinnej miejscowoci naszej koleanki - Biskupcu, wzili udzia nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoy oraz nauczyciele z dzierzgoskiego gimnazjum.

W roku szkolnym 2008/2009 doczy do naszego grona ks. Roman Guzek. Szkoa liczya 18 oddziaw.

14 padziernika w Dniu Nauczyciela odbya si uroczysto powicenia i nadania sztandaru Zespoowi Szk im. Cypriana Kamila Norwida. Modzie, nauczyciele i zaproszeni gocie m.in. fundatorzy sztandaru i delegacja zaprzyjanionego Samorzdowego Liceum Oglnoksztaccego w Stalowej Woli wzili udzia w oficjalnym przemarszu z kocioa do szkoy, byli wiadkami przekazania sztandaru uczniom, lubowania klas pierwszych i czci artystycznej na auli. Tego dnia zosta odsonity gaz wydobyty w 2006 roku podczas kopania fundamentw pod obecn szko. Na kamieniu umieszczono cytat z utworu Norwida ? Sowo jest czynu testamentem?. Od tego momentu sztandar towarzyszy wszystkim wanym uroczystociom szkolnym.

Zesp Szk przystpi w tym roku do programu ?Droga ku przyszoci?, w ramach ktrego cz uczniw otrzymaa notebooki oraz uczszcza na dodatkowe zajcia z jzyka angielskiego oraz technologii informacyjnej. Zakoczenie programu nastpi w roku 2011.

W bibliotece szkolnej prowadzony jest take punkt EuroDesku, czyli programu przeznaczonego dla modziey i osb pracujcych z modzie - pedagogw, pracownikw instytucji i organizacji modzieowych. Funkcjonuje on w 28 pastwach, w Polsce EuroDesk dziaa w strukturach programu ?Modzie?. W Zespole Szk powstaa w tyme roku druga pracownia komputerowa oraz druga siownia.

Uczniowie naszej szkoy wzili udzia w Oglnopolskim Projekcie Edukacyjnym Instytutu Pamici Narodowej ?ladami zbrodni? pod kierunkiem p. Piotra Podlewskiego. Ich praca zostaa doceniona przez specjalistw, modzi badacze historii w nagrod zostali zaproszeni do Belwederu.

19 grudnia poegnalimy zasuonego pedagoga i kierownika szkolenia praktycznego p. Gabriel Skrkiewicz, ktra odesza na emerytur. Nowym kierownikiem szkolenia praktycznego zosta p. Grzegorz Guzman, a do grona nauczycieli doczya p. Aleksandra Drzewiecka. W kwietniu 2009 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie odby si happening ?Wolni od przemocy?, w ktry zaangaoway si wszystkie dzierzgoskie szkoy. Na znak protestu przeciwko przemocy uczniowie wypucili w powietrze niebieskie balony. Komisja Oglnopolskiego Programu Spoecznego ?Szkoa Bez Przemocy? przyznaa certyfikaty Liceum Oglnoksztaccemu, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. W ramach tego programu p. Mariola Ziba - pedagog szkolny, zorganizowaa I Szkolny Komiks Profilaktyczny. Z kocem roku szkolnego zakoczya wspprac ze szko wieloletnia polonistka p. Anna Kopecka-Wilk.

Od roku szkolnego 2009/2010 w skad Zespou Szk nie wchodzi ju Liceum Profilowane, natomiast powstay nowe kierunki ksztacenia: technikum organizacji usug gastronomicznych oraz technikum obsugi turystycznej. Szkoa liczy 17 oddziaw. Wicedyrektorem szkoy zostaa p. Wioletta uchowska. Doczyli do nas nowi nauczyciele: p. Paulina Lip, p. Roman Niemczyk, ks. Grzegorz Furga i p. Daniel Wieliczko. W tym roku przystpilimy do Oglnopolskiej witecznej Akcji Charytatywnej ?Szlachetna Paczka?, ktrej celem bya pomoc potrzebujcej rodzinie z Malborka. a w roku 2010 w akcj ?Wkr si w pomaganie? oraz przystpilimy do Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek w Gminie Dzierzgo. Z racji promocji nowego kierunku ksztacenia ? technik organizacji i usug gastronomicznych, 24 maja 2010 roku miao miejsce uroczyste otwarcie profesjonalnej pracowni gastronomicznej.

W nowym roku szkolnym modzie naszej szkoy uczestniczya we wspaniaej wycieczce, ktrej motywem przewodnim byy ?Trzy Stolice?, czyli Wiede, Budapeszt i Bratysawa. Ten rok szkolny sta pod znakiem wyjazdw, zarwno edukacyjnych, jak i motywacyjnych, bowiem ju na pocztku padziernika uczniowie wybrali si w podr do Niemiec, po to, by nie tylko szlifowa swj jzyk, ale by rwnie pozna kultur, tradycj i histori naszego zachodniego ssiada. Na trasie wycieczki oprcz stolicy - Berlina i Tropikalnej Wyspy, znalaz si rwnie Poczdam. Kolejn wycieczk, ktra na stae wpisaa si w tradycj naszej szkoy by wyjazd zorganizowany dla najlepszych uczniw w nagrod za wyniki w nauce. Modzie zwiedzia najciekawsze miejsca w Warszawie. 14 padziernika 2011 roku odbyo si oficjalne otwarcie boiska szkolnego, ktre zostao wyposaone m.in. w specjalne boisko do gry w pik plaow.

W 2012 roku otrzymalimy ?Certyfikat Bezpiecznego Internetu?, a take przystpilimy do programu, w ktrym szkoa ubiega si o certyfikat ?Szkoy Promujcej Zdrowie?. 20 stycznia 2012 roku powstao przy naszej szkole ?Stowarzyszenie Norwid?, ktre realizuje projekty unijne, m.in. ?Ukierunkuj si ju dzi i dobrze zaplanuj swoj przyszo...?. Jest to organizacja cyklu szkole dla modziey gimnazjalnej powiatu sztumskiego. W ramach zaj uczniowie bior udzia w warsztatach gastronomicznych, kursie informatycznym. Dziki temu projektowi mogli rwnie podziwia niebo w mobilnym planetarium, a take bra czynny udzia w wykadach prof. Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, profesora Grzegorza Karwasza. Dziki dziaalnoci naszego Stowarzyszenia Norwid, we wrzeniu odbyy si I Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgo w Biegu na Orientacj. Do rywalizacji stano w sumie 154 zawodnikw w rnych kategoriach wiekowych. Oprcz mieszkacw naszego miasta i dzierzgoskich szk, w zawodach uczestniczya modzie szk ze Sztumu, Przezmarku oraz doroli z Braniewa, Olsztyna, Elblga. Sukces Mistrzostw zachci organizatorw do kontynuowania imprezy w kolejnych latach.

Od roku szkolnego 2012/13 technikum organizacji i usug gastronomicznych zmienio nazw i odtd uczniowie uczszczaj do technikum ywienia i usug gastronomicznych. W tym samym roku nasza sala gimnastyczna zostaa zmodernizowana i doposaona wraz z siowni w sprzt najnowszej generacji.W kwietniu 2013 roku najlepsi uczniowie naszej szkoy byli na kolejnej wyciecze przygotowanej specjalnie dla nich. Tym razem celem ich podry by Krakw, Wieliczka oraz Zakopane.

Od wrzenia 2013 roku w naszej szkole funkcjonuje klasa mundurowa, czyli liceum o profilu wojskowym. Uczniowie tej klasy, poza zdobywanie umiejtnoci strzeleckich, zasad dowodzenia, udzielania pierwszej pomocy, przygotowuj si do przyszej pracy w subach mundurowych. Uczniowie na co dzie nosz mundury wojskowe.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoa bierze udzia w oglnopolskim programie profilaktycznym ?Ars, czyli jak dba o mio? oraz Powiatowym Programie Zdrowia Psychicznego. Dziki uczestnictwu w programie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki, nasza szkoa otrzymaa certyfikat ?Mdre ywienie, zdrowe pokolenie?.

Z inicjatywy p. pedagog ? Marioli Ziby, nasza szkoa wzia rwnie udzia w programie Amnesty International ? ?Teraz! To jest w twoich rkach?, ktrego rezultatem oprcz licznych przedsiwzi dotyczcych praw czowieka, uczniowie naszej szkoy, jako jedni z nielicznych w Polsce, na pocztku wrzenia wzili udzia w obozie szkoleniowym w Midzywodziu koo Midzyzdrojw. Nasza modzie zaznajomia si tam szerzej z problemem amania praw czowieka na wiecie i Polsce, a take dowiedziaa si jak mona pomc osobom, ktrych podstawowe prawa nie s przestrzegane. Efektem kocowym podsumowujcym nasz dziaalno bya Gala Wolontariusza w Warszawie, podczas ktrej pochwalilimy si swoimi zadaniami.

Uczniowie szkoy wzili rwnie udzia w I Gminnym Konkursie Profilaktycznym Urzdu Miasta pod hasem ?Uzalenienia?. Pierwsz lokat w swojej grupie wiekowej zaj nasz ucze ? Wojciech Boniecki, ktry w nagrod trzyma tablet. Uczestniczymy tez w kolejnym projekcie unijnym- "Wyksztacenie-przepustk do sukcesu, cyklu zaj dydaktycznych w celu wyrwnania szans edukacyjnych i podniesienia jakoci usug edukacyjnych dla uczniw z terenu powiatu sztumskiego". W projekcie bior udzia licealici.

Za pierwszy semestr tego roku szkolnego, a 33 uczniw naszej szkoy otrzymao stypendium o charakterze motywacyjnym z rk pana starosty Wojciecha Cymerysa. Oprcz tego, tradycyjnie ju, nasi prymusi wyruszyli w kolejn podr. Tym razem celem ich wycieczki by Toru, Pozna oraz Gniezno.

Wizytwk naszej szkoy s uczniowie i jej absolwenci, ktrzy z powodzeniem radz sobie w dorosym yciu, wyniki dydaktyczne, ktre nie odbiegaj od szk ponadgimnazjalnych w regionie i wykwalifikowani nauczyciele, ktrzy staraj si stworzy niepowtarzalny klimat, sprzyjajcy rozwojowi ucznia. Wszyscy tworzymy yw histori Zespou Szk im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

 

Plikownia

Archiwum

Serwis dla nauczycieli

Ankiety

Użytkowników : 3
Artykułów : 594
Zakładki : 3
Odsłon : 366847

Ulti Clocks content
1 (25).jpg

DZIENNIK ELEKTRONICZNY


moodlelogo


Dzisiaj jest: Czwartek
16 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, Ambroży, Domarad,
Domarat, Joachim, Joachima, Roch

Do końca roku zostało 138 dni.
Zodiak: Lew

Zesp Szk im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

82-440 Dzierzgo

ul. Gen. A. Zawadzkiego 15