Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

Słowa są czynu testamentem

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koło historyczne

Email Drukuj PDF

PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA HISTORYCZNEGO 2015/2016

CELE:

 • pogłębienie zainteresowań historycznych uczniów, budzenie ciekawości poznawczej dotyczącej przeszłości;
 • kształtowanie umiejętności syntetyzowania wiedzy w czasie i przestrzeni historycznej
  oraz w ciągach problemowych;
 • rozumienie zjawisk i procesów historycznych w wymiarze polskim, europejskim
  i powszechnym;
 • poszerzenie wiedzy o przeszłości, etapach rozwoju ludzkości, procesach historycznych;
 • pogłębienie myślenia historycznego, dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych
  i czasowo-przestrzennych;
 • uświadomienie historycznych korzeni Polski w Europie;
 • doskonalenie korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej, w tym z Internetu;
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szacunku dla tradycji narodowej;
 • przygotowanie do świadomego, odpowiedzialnego i aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie;
 • umiejętność współdziałania i współpracy w zespole;
 • kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych religii, kultur i poglądów;
 • kształcenie krytycyzmu poznawczego, umiejętności oddzielenia faktów od ocen
  i wniosków;
 • zachęcenie do samodzielnej pracy intelektualnej.

ROZKŁAD MATERIAŁU KOŁA HISTORYCZNEGO:

1. Osiągnięcia cywilizacyjne Egiptu, Mezopotamii i Dalekiego Wschodu.

zagadnienia: wynalezienie druku, koła, prochu, papieru, początki astrologii, medycyny.

2. Kultura, sztuka i religia Greków i Rzymian

zagadnienia: style architektoniczne, najważniejsze zabytki greckie i rzymskie, gladiatorzy, akwedukty, politeizm, monoteizm.

3. Ocena władców piastowskich z okresu wczesnego średniowiecza.

zagadnienia: porównanie panowania: Mieszka I , Bolesława I Chrobrego, Mieszka II , Kazimierza I Odnowiciela, Bolesława II Śmiałego, Bolesława III Krzywoustego, stosunki z sąsiadami.

4. Europa średniowieczna w rozwoju gospodarczo-społecznym i kulturowym w X-XV w.

zagadnienia: system feudalny, podział stanowy, lokacje wsi i miast na prawie niemieckim, dualizm gospodarczy, styl romański i gotycki, uniwersalizm średniowieczny.

5. Momenty przełomowe w Kościele katolickim od IV do XVII w.

zagadnienia: cesarstwo rzymskie wobec chrześcijaństwa, schizma wschodnia i zachodnia, krucjaty, reformacja i kontrreformacja.

6. Podział na dzielnice i proces jednoczenia się państwa polskiego XII- XIV w.

zagadnienia: statut Krzywoustego, Henrycy śląscy, Przemysł II, dynastia czeskie Przemyślidów,
Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki.

7. Panowanie Jagiellonów w Polsce i na Litwie.

zagadnienia: przywileje szlacheckie, polityka zagraniczna za panowania Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, unia lubelska.

8. Stosunki polsko-krzyżackie w XIII-XVI w.

zagadnienia: początki zakonu, wojny Polski z Krzyżakami w XIV, XV w., sekularyzacja zakonu,
hołd pruski.

9. Praca z tekstem źródłowym – władcy Polski w źródłach średniowiecznych.
10. Panowanie władców elekcyjnych w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI i XVII w.

zagadnienia: ocena panowania Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego (polityka wewnętrzna i zagraniczna).

11. Sukcesy i porażki oręża polskiego w XVII w.

zagadnienia: powstanie Chmielnickiego, wojny z Rosją, Turcją i Szwecją; wielcy hetmani
i największe bitwy.

12. Próby reform ustroju Rzeczypospolitej w XVIII w. Ocena Stanisława Augusta Poniatowskiego.
zagadnienia: Konstytucja 3 Maja, konfederacja barska i targowicka, powstanie kościuszkowskie,
rozbiory ; spór o przyczyny upadku Polski ; ocena ostatniego króla Polski.

13. Rozwój terytorialny państwa polskiego w X- XVIII w. - analiza.

zagadnienia: porównanie obszaru państwa, omówienie przyczyn zmian terytorialnych.

14. Sztuka w nowożytności.

zagadnienia: renesans, barok, oświecenie, romantyzm, najważniejsze dzieła i twórcy.

15. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki w XVIII – XIX w.

zagadnienia: wojna o niepodległość, konstytucja, wojna secesyjna, rozwój terytorialny
i gospodarczy USA.

16. Przyczyny, przebieg i skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

zagadnienia: absolutyzm monarszy ostatnich Burbonów, podział społeczeństwa na trzy stany,
etapy i przywódcy rewolucji oraz jej znaczenie dziejowe.

17. Europa w dobie napoleońskiej.

zagadnienia: biografia Napoleona I, koalicje antyfrancuskie, polityka wewnętrzna, "cesarza
Francuzów”, postanowienia kongresu wiedeńskiego.

18. Sprawa polska za Napoleona I.

zagadnienia: Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie – ustrój, gospodarka, terytorium.
Czy Napoleon wykorzystywał Polaków? ; legenda napoleońska.

19. Porównanie powstań narodowowyzwoleńczych Polaków w XIX w.

zagadnienia: omówienie powstania listopadowego, krakowskiego, wielkopolskiego, styczniowego, rabacja chłopska w Galicji; przyczyny upadku powstań.

20. Sytuacja Polaków pod zaborami w XIX w.

zagadnienia: walka z polskością: germanizacja i rusyfikacja; autonomia galicyjska; kultura
i gospodarka na ziemiach polskich.

21. Geneza i przebieg I wojny światowej a sprawa polska.

zagadnienia: sojusze i porozumienia, zamach w Sarajewie; fronty walk; rewolucje w Rosji
w 1917r.; charakter walk; postanowienia traktatu wersalskiego; polskie orientacje polityczne; działania wojenne na ziemiach polskich.

22. Walka o granice II Rzeczypospolitej.

zagadnienia: powstanie wielkopolskie, plebiscyty, powstania śląskie, spór polsko-czeski,
wojna z bolszewikami, problem Galicji Wschodniej.

23. Od państwa demokracji parlamentarnej do państwa autorytarnego. Wpływ J. Piłsudskiego na kształtowanie się II Rzeczypospolitej.

zagadnienia: sejm ustawodawczy w latach 1919-1922, Naczelnik Państwa, nowela sierpniowa,
konstytucja marcowa a kwietniowa, rządy sanacji.

24. Praca z tekstem źródłowym – porównanie polskich konstytucji.
25. Państwa totalitarne przed II wojną światową: III Rzesza Niemiecka, ZSRR ,Włochy, Japonia.
zagadnienia: założenia i etapy rozwoju nazizmu, faszyzmu, stalinizmu; podział stref wpływów
na świecie.
26. Kampania wrześniowa 1939r. Sytuacja Polaków pod okupacją niemiecką i radziecką.
zagadnienia: porównanie potencjału militarnego, przebieg działań wojennych, sojusznicy Polski,
agresja ZSRR, rząd R.P. We Francji, eksterminacja Polaków, zbrodnia katyńska.
27. Działania zbrojne na frontach II wojny światowej. Polski czyn zbrojny.

  zagadnienia: działania wojenne w Europie, Afryce i w Azji, momenty przełomowe, walki polskich sił zbrojnych na zachodzie, armia polska w ZSRR.

  28. Nowy podział świata w trakcie i po II wojnie światowej.

  zagadnienia: konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, kapitulacja Japonii, powstanie NRD
  i RFN, powstanie warszawskie, T.R.J.N, Ziemie Odzyskane, system represji.

  29. Zimna wojna a konflikty zbrojne na świecie w II poł. XX w.

  zagadnienia: doktryna Trumana ,"żelazna kurtyna”, NATO, Układ Warszawski, wyścig zbrojeń ;
  konflikt koreański, kryzys kubański, wojna w Wietnamie, problem izraelski, wojna iracko-irańska, wojna na Bałkanach.

  30. Momenty przełomowe w okresie istnienia PRL. Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1991.

  zagadnienia: stalinizm w Polsce, czerwiec 1956r., marzec 1968r., grudzień 1970r., Polska
  w czasach E. Gierka, stan wojenny, ,,okrągły stół”, reformy Gorbaczowa w ZSRR, zjednoczenie Niemiec, rozpad ZSRR.

  31. Sztuka w nowożytności

  zagadnienia: renesans, barok, oświecenie, romantyzm, najważniejsze dzieła i twórcy

   

   

  Plikownia

  Archiwum

  Serwis dla nauczycieli

  Ankiety

  Użytkowników : 3
  Artykułów : 594
  Zakładki : 3
  Odsłon : 342419

  Ulti Clocks content
  1 (26).jpg

  DZIENNIK ELEKTRONICZNY


  moodlelogo


  Dzisiaj jest: Czwartek
  23 Listopada 2017
  Imieniny obchodzą
  Adela, Erast, Felicyta, Klemens,
  Klementyn, Orestes, Przedwoj

  Do końca roku zostało 39 dni.
  Zodiak: Skorpion

  Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

  82-440 Dzierzgoń

  ul. Gen. A. Zawadzkiego 15