Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

Słowa są czynu testamentem

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

PROGRAM ZAJ KOA HISTORYCZNEGO 2015/2016

CELE:

 • pogbienie zainteresowa historycznych uczniw, budzenie ciekawoci poznawczej dotyczcej przeszoci;
 • ksztatowanie umiejtnoci syntetyzowania wiedzy w czasie i przestrzeni historycznej
  oraz w cigach problemowych;
 • rozumienie zjawisk i procesw historycznych w wymiarze polskim, europejskim
  i powszechnym;
 • poszerzenie wiedzy o przeszoci, etapach rozwoju ludzkoci, procesach historycznych;
 • pogbienie mylenia historycznego, dostrzegania zwizkw przyczynowo- skutkowych
  i czasowo-przestrzennych;
 • uwiadomienie historycznych korzeni Polski w Europie;
 • doskonalenie korzystania z rnych rde wiedzy historycznej, w tym z Internetu;
 • ksztatowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szacunku dla tradycji narodowej;
 • przygotowanie do wiadomego, odpowiedzialnego i aktywnego ycia w demokratycznym spoeczestwie;
 • umiejtno wspdziaania i wsppracy w zespole;
 • ksztatowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych religii, kultur i pogldw;
 • ksztacenie krytycyzmu poznawczego, umiejtnoci oddzielenia faktw od ocen
  i wnioskw;
 • zachcenie do samodzielnej pracy intelektualnej.

ROZKAD MATERIAU KOA HISTORYCZNEGO:

1. Osignicia cywilizacyjne Egiptu, Mezopotamii i Dalekiego Wschodu.

zagadnienia: wynalezienie druku, koa, prochu, papieru, pocztki astrologii, medycyny.

2. Kultura, sztuka i religia Grekw i Rzymian

zagadnienia: style architektoniczne, najwaniejsze zabytki greckie i rzymskie, gladiatorzy, akwedukty, politeizm, monoteizm.

3. Ocena wadcw piastowskich z okresu wczesnego redniowiecza.

zagadnienia: porwnanie panowania: Mieszka I , Bolesawa I Chrobrego, Mieszka II , Kazimierza I Odnowiciela, Bolesawa II miaego, Bolesawa III Krzywoustego, stosunki z ssiadami.

4. Europa redniowieczna w rozwoju gospodarczo-spoecznym i kulturowym w X-XV w.

zagadnienia: system feudalny, podzia stanowy, lokacje wsi i miast na prawie niemieckim, dualizm gospodarczy, styl romaski i gotycki, uniwersalizm redniowieczny.

5. Momenty przeomowe w Kociele katolickim od IV do XVII w.

zagadnienia: cesarstwo rzymskie wobec chrzecijastwa, schizma wschodnia i zachodnia, krucjaty, reformacja i kontrreformacja.

6. Podzia na dzielnice i proces jednoczenia si pastwa polskiego XII- XIV w.

zagadnienia: statut Krzywoustego, Henrycy lscy, Przemys II, dynastia czeskie Przemylidw,
Wadysaw okietek, Kazimierz Wielki.

7. Panowanie Jagiellonw w Polsce i na Litwie.

zagadnienia: przywileje szlacheckie, polityka zagraniczna za panowania Jadwigi Andegaweskiej, Wadysawa Jagiey, Kazimierza Jagielloczyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, unia lubelska.

8. Stosunki polsko-krzyackie w XIII-XVI w.

zagadnienia: pocztki zakonu, wojny Polski z Krzyakami w XIV, XV w., sekularyzacja zakonu,
hod pruski.

9. Praca z tekstem rdowym ? wadcy Polski w rdach redniowiecznych.
10. Panowanie wadcw elekcyjnych w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVI i XVII w.

zagadnienia: ocena panowania Henryka Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Wadysawa IV, Jana Kazimierza, Michaa Korybuta Winiowieckiego, Jana III Sobieskiego (polityka wewntrzna i zagraniczna).

11. Sukcesy i poraki ora polskiego w XVII w.

zagadnienia: powstanie Chmielnickiego, wojny z Rosj, Turcj i Szwecj; wielcy hetmani
i najwiksze bitwy.

12. Prby reform ustroju Rzeczypospolitej w XVIII w. Ocena Stanisawa Augusta Poniatowskiego.
zagadnienia: Konstytucja 3 Maja, konfederacja barska i targowicka, powstanie kociuszkowskie,
rozbiory ; spr o przyczyny upadku Polski ; ocena ostatniego krla Polski.

13. Rozwj terytorialny pastwa polskiego w X- XVIII w. - analiza.

zagadnienia: porwnanie obszaru pastwa, omwienie przyczyn zmian terytorialnych.

14. Sztuka w nowoytnoci.

zagadnienia: renesans, barok, owiecenie, romantyzm, najwaniejsze dziea i twrcy.

15. Historia Stanw Zjednoczonych Ameryki w XVIII ? XIX w.

zagadnienia: wojna o niepodlego, konstytucja, wojna secesyjna, rozwj terytorialny
i gospodarczy USA.

16. Przyczyny, przebieg i skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

zagadnienia: absolutyzm monarszy ostatnich Burbonw, podzia spoeczestwa na trzy stany,
etapy i przywdcy rewolucji oraz jej znaczenie dziejowe.

17. Europa w dobie napoleoskiej.

zagadnienia: biografia Napoleona I, koalicje antyfrancuskie, polityka wewntrzna, "cesarza
Francuzw?, postanowienia kongresu wiedeskiego.

18. Sprawa polska za Napoleona I.

zagadnienia: Legiony Polskie, Ksistwo Warszawskie ? ustrj, gospodarka, terytorium.
Czy Napoleon wykorzystywa Polakw? ; legenda napoleoska.

19. Porwnanie powsta narodowowyzwoleczych Polakw w XIX w.

zagadnienia: omwienie powstania listopadowego, krakowskiego, wielkopolskiego, styczniowego, rabacja chopska w Galicji; przyczyny upadku powsta.

20. Sytuacja Polakw pod zaborami w XIX w.

zagadnienia: walka z polskoci: germanizacja i rusyfikacja; autonomia galicyjska; kultura
i gospodarka na ziemiach polskich.

21. Geneza i przebieg I wojny wiatowej a sprawa polska.

zagadnienia: sojusze i porozumienia, zamach w Sarajewie; fronty walk; rewolucje w Rosji
w 1917r.; charakter walk; postanowienia traktatu wersalskiego; polskie orientacje polityczne; dziaania wojenne na ziemiach polskich.

22. Walka o granice II Rzeczypospolitej.

zagadnienia: powstanie wielkopolskie, plebiscyty, powstania lskie, spr polsko-czeski,
wojna z bolszewikami, problem Galicji Wschodniej.

23. Od pastwa demokracji parlamentarnej do pastwa autorytarnego. Wpyw J. Pisudskiego na ksztatowanie si II Rzeczypospolitej.

zagadnienia: sejm ustawodawczy w latach 1919-1922, Naczelnik Pastwa, nowela sierpniowa,
konstytucja marcowa a kwietniowa, rzdy sanacji.

24. Praca z tekstem rdowym ? porwnanie polskich konstytucji.
25. Pastwa totalitarne przed II wojn wiatow: III Rzesza Niemiecka, ZSRR ,Wochy, Japonia.
zagadnienia: zaoenia i etapy rozwoju nazizmu, faszyzmu, stalinizmu; podzia stref wpyww
na wiecie.
26. Kampania wrzeniowa 1939r. Sytuacja Polakw pod okupacj niemieck i radzieck.
zagadnienia: porwnanie potencjau militarnego, przebieg dziaa wojennych, sojusznicy Polski,
agresja ZSRR, rzd R.P. We Francji, eksterminacja Polakw, zbrodnia katyska.
27. Dziaania zbrojne na frontach II wojny wiatowej. Polski czyn zbrojny.

  zagadnienia: dziaania wojenne w Europie, Afryce i w Azji, momenty przeomowe, walki polskich si zbrojnych na zachodzie, armia polska w ZSRR.

  28. Nowy podzia wiata w trakcie i po II wojnie wiatowej.

  zagadnienia: konferencji w Teheranie, Jacie i Poczdamie, kapitulacja Japonii, powstanie NRD
  i RFN, powstanie warszawskie, T.R.J.N, Ziemie Odzyskane, system represji.

  29. Zimna wojna a konflikty zbrojne na wiecie w II po. XX w.

  zagadnienia: doktryna Trumana ,"elazna kurtyna?, NATO, Ukad Warszawski, wycig zbroje ;
  konflikt koreaski, kryzys kubaski, wojna w Wietnamie, problem izraelski, wojna iracko-iraska, wojna na Bakanach.

  30. Momenty przeomowe w okresie istnienia PRL. Przemiany w Europie rodkowo-Wschodniej w latach 1989-1991.

  zagadnienia: stalinizm w Polsce, czerwiec 1956r., marzec 1968r., grudzie 1970r., Polska
  w czasach E. Gierka, stan wojenny, ,,okrgy st?, reformy Gorbaczowa w ZSRR, zjednoczenie Niemiec, rozpad ZSRR.

  31. Sztuka w nowoytnoci

  zagadnienia: renesans, barok, owiecenie, romantyzm, najwaniejsze dziea i twrcy

   

  Plikownia

  Archiwum

  Serwis dla nauczycieli

  Ankiety

  Użytkowników : 3
  Artykułów : 594
  Zakładki : 3
  Odsłon : 366842

  Ulti Clocks content
  1 (39).jpg

  DZIENNIK ELEKTRONICZNY


  moodlelogo


  Dzisiaj jest: Czwartek
  16 Sierpnia 2018
  Imieniny obchodzą
  Alfons, Alfonsyna, Ambroży, Domarad,
  Domarat, Joachim, Joachima, Roch

  Do końca roku zostało 138 dni.
  Zodiak: Lew

  Zesp Szk im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

  82-440 Dzierzgo

  ul. Gen. A. Zawadzkiego 15